معرفی بخشداری ها

شهرستان پیشوا از دو بخش مرکزی و جلیل آباد تشکیل شده است. 
روستاهای واقع شده در بخش مرکزی عبارتند از: پلنگ دره، چالتاسیان، حبیب آباد، در بالا ( اسلام آباد )، دهماسین، رودبارک، سرگل، سعید آباد، عسگرآباد عباسی، قاسم آباد، قشلاق معین آباد، قلعه سین، گلعباس، معین آباد، یوسف رضا .
در حال حاضر حسن هداوندمیرزایی بخشدار مرکزی شهرستان پیشوا است. 

روستاهای واقع شده در بخش جلیل آباد عبارتند از: اکبر آباد، اهیه، جامکاران، زواره بید، شترخوار، شعیب آباد، شوران، شوش آباد، صالح آباد، طارند بالا، طارند پایین، علی آباد، قرج آباد(مزرعه قرج آباد)، قشلاق گنجی، قشلاق جلیل آباد، قلعه نو، جامکاران، قوئینک رخشانی، محمود آباد کهنه، محمود آباد نو، یام، یوسف آباد.
در حال حاضر محمدعلی میرزایی سرپرستی بخشداری جلیل آباد را عهده دار است.